รูปแบบการสื่อสาร การใช้งานในชีวิตประจำวัน

การใช้งาน

รูปแบบการสื่อสาร การใช้งานในชีวิตประจำวัน

การใช้งาน การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ เช่น การอยู่ร่วมกันป็นครอบครัว หมู่เพื่อน หรือในระดับใหญ่ขึ้น เช่น ระดับหมู่บ้าน ระดับชุมชน และระดับประเทศ เมื่อเราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้ว พฤติกรรมสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างกัน

ข้อคิดเห็น คือ สารที่เกิดขึ้นในจิตใจ ผู้ส่งสาร อาจเป็นความรู้สึก ความเชื่อ หรือแนวคิด ที่ผู้ส่งสารมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บาคาร่า ซึ่งข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้ส่งสารแสดงออกมานั้นไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่า

เนื้อหาของสารที่เป็นข้อเท็จจริง คือ สารประเภทที่รายงานให้ทราบถึงความจริงต่างๆ ที่สามารถจะพิสูจน์ตรวจสอบได้ ได้แก่ องค์ความรู้ต่างๆ ทฤษฎี หลักเกณฑ์ ข้อสรุปที่ผ่านการพิสูจน์หรือทดลอง หรือสามารถหาข้อมูลหาเหตุผลมาแสดงได้ว่าเป็นจริง เป็นที่น่าเชื่อถือและอ้างอิงได้

คิด อารมณ์ ฯลฯ ที่ผู้ส่งสารต้องการจะส่งออกไปให้ผู้อื่นได้รับรู้แล้วเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง สารต่างๆ จะปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารเกิดความคิด และกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแทนความคิด และกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งให้ปรากฏแทนความคิดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะกระทำด้วยวิธีใดก็ตาม ต้องอาศัยทักษะของผู้กระทำทั้งสิ้น เนื้อหาของสารที่มนุษย์สื่อสารกันนั้นมีขอบเขตที่กว้างขวาง ซับซ้อน แต่โดยปกติแล้วเนื้อหาของสารแบ่งออกได้ 2 ประเภทกว้างๆ คือ

สนใจ ประสบการณ์ อาชีพและวัฒนธรรม ทั้งของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งนี้เพราะทัศนคติ ค่านิยม และความสนใจจะสะท้อนบุคลิกภายในที่แสดงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อและความคาดหวังอันเป็นตัวกำหนดรูปแบบ ตลอดจนวิธีการของการสื่อสาร นั่นคือ ถ้าผู้ส่งสารมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่เป็นวิชาการ การสื่อความหมายก็จะมีแนวโน้มไปในทางด้านเนื้อหาวิชาการ

2. สาร หมายถึง เรื่องราวหรือสิ่งต่างๆ ที่เป็นข้อมูล ความรู้ ความ

สัญลักษณ์ การใช้เครื่องหมายหรือรหัสต่างๆ ฯลฯ ซึ่งผู้ส่งสารถือเป็นองค์ประกอบแรกที่ทำให้การสื่อสารเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันสิ่งที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ส่งสารก็คือ ทัศนคติ ค่านิยม ความสนใจ ประสบการณ์ อาชีพและวัฒนธรรม ทั้งของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งนี้เพราะทัศนคติ ค่านิยม และความสนใจจะสะท้อนบุคลิกภายในที่แสดงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อและความคาดหวังอันเป็นตัวกำหนดรูปแบบ ตลอดจนวิธีการของการสื่อสาร นั่นคือ ถ้าผู้ส่งสารมีความรู้สึกนึกคิดไปในทางที่เป็นวิชาการ การสื่อความหมายก็จะมีแนวโน้มไปในทางด้านเนื้อหาวิชาการ

 

 

ใส่ความเห็น