• Uncategorized
 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบไร้สาย

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ชนิดการใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบไร้สาย

  เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จะมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาด โดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 ชนิด คือ เครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายบริเวณนครหลวง และเครือข่ายบริเวณกว้าง ทุกชนิดสามารถใช้งานได้ทั้งแบบมีสายและแบบไร้สาย

  เครือข่ายเฉพาะที่หรือแลน (Local Area Network : LAN) หมายถึง บาคาร่า เครือข่ายที่ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเชื่อมต่อกันภายในอาคารเดียวกันหรือบริเวณที่ใกล้เคียง ระยะทางในการเชื่อมต่อระหว่างจุดไม่ไกลมาก และมีการจัดระบบเครือข่ายโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น เช่น การเชื่อมต่อภายในโรงเรียน บริษัทหรือมหาวิทยาลัย มีการเชื่อมต่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์

  ข้อดีของเครือข่ายแบบแลน คือ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมกันได้และมีความยืดหยุ่นในการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปในเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ถ้ามีเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง สามารถใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องให้บริการไฟล์ร่วมกัน ซึ่งฮาร์ดแวร์เหล่านี้มีราคาแพง และสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเข้าไปในเครือข่ายแลนได้ เช่น มินิคอมพิวเตอร์ หรือเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์หน่วยความจำสำรอง นอกจากนี้อาจจะต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เกตเวย์ (gateway หรือ network gateway) เพื่อเชิ่อมต่อไปยังเครือข่ายแลนอีกเครือข่ายหนึ่งหรือเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในขณะที่เครือข่ายแลนมีการใช้งานมากขึ้นในองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ตามบ้านพักอาศัยหรือหอพักก็มีการติดตั้งเครือข่ายแลนเพื่อใช้งานเรียกว่า ระบบเครือข่ายภายในบ้าน (home network) สำหรับการใช้งานทรัพยากรร่วมกัน เช่น เครื่องพิมพ์ การเชื่อมต่อเครือข่ายภายในบ้านนั้นมีการเชื่อมต่อได้หลายวิธี เช่น เชื่อมต่อโดยใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล และแบบไร้สาย

  เทคโนโลยีเครือข่ายแลนแบบไร้สาย (WLAN) จะใช้สัญญาณความถี่วิทยุในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (access point) โดยทุกการสื่อสารจะผ่านศูนย์กลางเครือข่ายที่เป็นตัวรับสัญญาณไร้สาย (wireless reciever) หรือสถานีรับส่งสัญญาณ

   …

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • ระบบสื่อสารข้อมูล การใช้เครื่อขายคอมพิวเตอร์

  สื่อสารข้อมูล

  สื่อสารข้อมูล การใช้เครื่อขายคอมพิวเตอร์

  สื่อสารข้อมูล หมายถึง กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับโดยผ่านช่องทางสื่อสาร เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน

  วิธีการส่งข้อมูล จะแปลงข้อมูลเป็นสัญญาณ หรือรหัสเสียก่อนแล้วจึงส่งไปยังผู้รับ บาคาร่า และเมื่อถึงปลายทางหรือผู้รับก็จะต้องมีการแปลงสัญญาณนั้นกลับมาให้อยู่่ในรูปที่มนุษย์สามารถที่จะเข้าใจได้ ในระหว่างการส่งอาจจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก็คือสิ่งรบกวน(Noise)จากภายนอกทำให้ข้อมูลบางส่วนเสียหาย หรือผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งระยะทางก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยเพราะถ้าระยะทางในการส่งยิ่งมากก็อาจจะทำให้เกิดสิ่งรบกวนได้มากเช่นกัน จึงต้องมีหาวิธีลดสิ่งรบกวนเหล่านี้ โดยการพัฒนาตัวกลางในการสื่อสารที่จะทำให้เกิดการรบกวนน้อยที่สุด

  องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบ

  องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถจำแนกออกเป็นส่วนประกอบได้ดังต่อไปนี้

  1. ผู้ส่งข่าวสารหรือแหล่งกำเนิดข่าวสาร(source)

  อาจจะเป็นสัญญาณต่างๆเช่น สัญญาณภาพ ข้อมูล และเสียงเป็นต้น ในการติดต่อสื่อสารสมัยก่อนอาจจะใช้แสงไฟ ควันไฟ หรือท่าทางต่างๆก็นับว่าเป็นแหล่งกำเนิดข่าวสารจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้เช่นกัน

  2. ผู้รับข่าวสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสาร (sink)

  ซึ่งจะรับรู้จากสิ่งที่ผู้ส่งข่าวสาร หรือแหล่งกำเนิดข่าวสารส่งผ่านมาให้ตราบใด ที่การติดต่อสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้รับสารหรือจุดหมายปลายทางของข่าวสารก็จะได้รับข่าวสารนั้นๆถ้าผู้รับสาร หรือจุดหมายปลายทางไม่ได้รับข่าวสาร ก็แสดงว่าการสื่อสารนั้นไม่ประสบความสำเร็จ กล่าวคือไม่มีการสื่อสารเกิดขึ้นนั่นเอง 3. ช่องสัญญาณ(channel)

  หมายถึง สื่อกลางหรือตัวกลางที่ข่าวสารเดินทางผ่านอาจจะเป็นอากาศ สายนำสัญญาณต่างๆหรือแม้กระทั่งของเหลว เช่น น้ำ น้ำมัน เป็นต้น ปรียบเสมือนเป็นสะพานที่จะให้ข่าวสารข้ามจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง

  4 การเข้ารหัส encoding

  เป็นการช่วยให้ผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายจึงมีความจำเป็นต้องแปลง ความหมายนี้ การเข้ารหัสจึงหมายถึงการแปลงข่าวสารให้อยู่ในรูปพลังงาน ที่พร้อมจะส่งไปในสื่อกลาง ทางผู้ส่งมีความเข้าใจต้องตรงกันระหว่าง ผู้ส่งและผู้รับ หรือมีรหัสเดียวกัน การสื่อสารจึงเกิดขึ้นได้

  5. การถอดรหัส(decoding)

  หมายถึง การที่ผู้รับข่าวสารแปลงพลังงานจากสื่อกลางให้กลับไปอยู่ในรูปข่าวสารที่ส่งมาจากผู้ส่งข่าวสาร โดยมีความเข้าในหรือรหัสตรงกัน

  6. สัญญาณรบกวน(noise)

  เป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติ มักจะลดทอนหรือรบกวนระบบ อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งทางด้านผู้ส่งข่าวสาร ผู้รับข่าวสาร และช่องสัญญาณ แต่ในการศึกษาขั้นพื้นฐานมักจะสมมุติให้ทางด้านผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสารไม่มีความผิดพลาดตำแหน่ง ที่ใช้วิเคราะห์ มักจะเป็นที่ตัวกลางหรือช่องสัญญาณ เมื่อไรที่รวมสัญญาณรบกวนด้านผู้ส่งข่าวสารและด้านผู้รับข่าวสาร ในทางปฎิบัติ มักจะใช้ วงจรกรอง (filter) กรองสัญญาณแต่ต้นทาง เพื่อให้การสื่อสารมีคุณภาพดียิ่งขึ้นแล้วค่อยดำเนินการ เช่นการเข้ารหัสแหล่งข้อมูล เป็นต้น

  ข่ายการสื่อสารข้อมูล

  หมายถึง การรับส่งข้อมูล หรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางคลื่นไฟฟ้าหรือแสง อุปกรณ์ที่ประกอบเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลโดยทั่วไปเรียกว่า ข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Networks)

  องค์ประกอบพื้นฐาน

  1. หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit)

  2. หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit)

  3. ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmisstion Channel)

  วัตถุประสงค์หลักของการนำการสื่อการข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในองค์การประกอบด้วย

  1. เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์การ

  2. เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล

  3. เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

  4. เพื่อลดเวลาการทำงาน

  5. เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร

  6. เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์การ

  ประโยชน์ของการสื่อสารข้อมูล

  1. การจัดเก็บข้อมูลได้ง่าย และสื่อสารได้รวดเร็ว การจัดเก็บซึ่อยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถจัดเก็บไว้ในแผ่นบันทึกที่มีความหนาแน่นสูงแผ่นบันทึกแผ่นหนึ่ง สามารถ บันทึกข้อมูล ได้มากกกว่า 1 ล้านตัวอักษร สำหรับการสื่อสารข้อมูลนั้น ถ้าข้อมูลผ่านสายโทรศัพท์ได้ในอัตรา120 ตัวอักษรต่อวินาทีแล้วจะส่งข้อมูล 200 หน้าได้ในเวลา 40 นาที โดยไม่ต้องเสียเวลานั่งป้อนข้อมูลเหล่านั้นซ้ำใหม่อีก

  2. ความถูกต้องของข้อมูล โดยปกติวิธีส่งข้อมูลด้วยสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งด้วยระบบดิจิตอล วิธีการส่งข้อมูลนั้นมีการตรวจสอบสภาพของข้อมูล หากข้อมูลผิดพลาดก็จะมีการรับรู้ และพยายามหาวิธีแก้ไขให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้อง โดยอาจให้ ทำการส่งใหม่ หรือกรณีที่ผิดพลาดไม่มากนัก ฝ่ายผู้รับอาจใช้โปรแกรมของตนแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้

  3. ความเร็วของการทำงาน โดยปกติสัญญาณทางไฟฟ้าจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสง ทำให้การใช้คอมพิวเตอร์ส่งข้อมูลจากซีกโลกหนึ่ง ไปยังอีกซีกโลกหนึ่ง หรือค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ สามารถทำได้รวดเร็ว ความรวดเร็วของระบบทำให้ผู้ใช้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเช่น บริษัทสายการบินทุกแห่งสามารถทราบข้อมูลของทุกเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การจองที่นั่งของสายการบินสามารถทำได้ทันที

  4. ต้นทุนประหยัด การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าหากันเป็นเครือข่าย เพื่อส่งหรือสำเนาข้อมูล ทำให้ราคาต้นทุนของการใช้ข้อมูลประหยัดขึ้น เมื่อเทียบกับการจัดส่งแบบวิธีอื่น สามารถส่งข้อมูลให้กันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์ได้…

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • การใช้ซอฟต์แวร์ การใช้งารสื่อสารเครือขายใช้งาน

  การใช้ซอฟต์แวร์ 

  การใช้ซอฟต์แวร์ การใช้งารสื่อสารเครือขายใช้งาน

  การใช้ซอฟต์แวร์  (software) หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์ คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง บาคาร่า ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์จึงเป็นซอฟต์แวร์ เพราะเป็นลำดับขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำงานแตกต่างกันได้มากมายด้วยซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกัน ซอฟต์แวร์จึงหมายรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกประเภทที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้
  การที่เราเห็นคอมพิวเตอร์ทำงานให้กับเราได้มากมาย เพราะว่ามีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ ร้านค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ทำบัญชีที่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในระบบการจองตั๋ว คอมพิวเตอร์ช่วยในเรื่องกิจการงานธนาคารที่มีข้อมูลต่าง ๆ มากมาย คอมพิวเตอร์ช่วยงานพิมพ์เอกสารให้สวยงาม เป็นต้น การที่คอมพิวเตอร์ดำเนินการให้ประโยชน์ได้มากมายมหาศาลจะอยู่ที่ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ หากขาดซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ ซอฟต์แวร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญมาก และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่ต้องการ…

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • ระบบ RFID การถูกนำมาใช้งานในกระบวนการผลิตเป็นแบบไร้สาย

  ระบบ RFID

  ระบบ RFID การถูกนำมาใช้งานในกระบวนการผลิตเป็นแบบไร้สาย

  ระบบ RFID ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการติดตามการผลิต โดยใช้ Production Line Automation เพื่อให้ทราบว่าในแต่ละกระบวนการผลิตนั้นใช้เวลาในการทำงานเท่าไร และได้จำนวนการผลิตในแต่ละขึ้นตอนเท่าไร สำหรับเป็นข้อมูลในการนำไปคำนวนถึงต้นทุนการดำเนินงานต่าง ๆ

  ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ สามารถคืนทุนจากต้นทุนที่ลงไปได้ทันที, ลดเวลาในแต่ละขั้นตอนการผลิต บาคาร่า เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น นำข้อมูลที่มีอยู่ไปยืนยันให้เกิดความเชื่อมั่นถึงขั้นตอนในการผลิตและคุณภาพของสินค้า

  ธุรกิจการค้า

  RFID ถูกนำมาประยุกต์ในธุรกิจการค้าปลีก และ Super Store เพื่อให้ทราบว่า ภายใน 1 วัน สินค้าสามารถขายออกไปได้วันละเท่าไหร่ และ สินค้าที่วางที่ชั้นถูกหยิบไปเท่าไหร่ ควรจะนำสินค้ามาวางเพิ่มที่ชั้นสินค้าหรือไม่

  ซึ่งประโยชน์ของ FRID ต่อธุรกิจค้าปลีกที่เห็นได้ชัด ก็คือ การที่มีสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการตลอดเวลา ไม่ต้องสต๊อคสินค้า  ลดการขโมยสินค้า  นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมลูกค้า

  ธุรกิจบริการ

  ในธุรกิจสายการบินมีการ RFID มาใช้ในส่วนของระบบการติดตามสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งระบบนี้สามารถลดการสูญหายหรือส่งสัมภาระไปผิดเครื่อง

  สำหรับธุรกิจทางการแพทย์ ข้อมูลจาก The United States of Food and Drug Administration (USFDA) พบว่า ปัจจุบันโรงพยาบาลบางแห่งในสหรัฐฯ ได้ฝัง RFID Chip ไว้ใต้ผิวหนังบริเวณท่อนแขน ตรงส่วนกล้ามเนื้อ Triceps ของคนไข้ เพื่อความสะดวกในการตรวจรักษาและติดตามข้อมูลการรักษาของผู้ป่วย เมื่ออวัยวะที่ได้รับการฝังชิปไว้ภายในถูกสแกนด้วย RFID Reader ระบบจะแสดงข้อมูลการรักษาของคนไข้รายนั้นออกมา ทำให้แพทย์ที่ถูกเปลี่ยนให้มาดูแลรักษาคนไข้รายดังกล่าวได้รับทราบประวัติการรักษาโดยแพทย์คนก่อนหน้านั้นได้อย่างถูก ต้องและรวดเร็ว การฝังชิปลงไปใต้ผิวหนังก็ไม่ได้ยุ่งยากมากนัก เพียงแค่บรรจุชิปลงในหลอดฉีดยา แล้วฉีดลงไป ซึ่งชิปจะถูกเคลือบด้วยสารที่ชื่อว่า Biobond ช่วยในการยึดเกาะกับเนื้อเยื่อภายในร่างกาย และช่วยป้องกันไม่ให้ชิปเสียหายด้วย

  ในธุรกิจบ่อนกาสิโน (CASINO) มีการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ โดยนำแผ่น RFID ฝังลงในชิพส์ (CHIPS) แทนเงิน ทำให้ป้องกันการนำแผ่นชิพส์ปลอม ซึ่งใช้แทนเงินภายในบ่อนกาสิโน มาใช้ ทำให้บ่อนลดการสูญเสียรายได้จากการที่ถูกนำชิพส์ปลอมมาใช้ และยังสามารถศึกษาพฤติกรรมของนักพนัน เพื่อจะนำไปวิเคราะห์ศึกษา เหมือนกับการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค ที่ทางบ่อนจะได้หาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการต่อไป

  ซึ่งจะเห็นได้ว่า RFID มีประโยชน์ต่อธุรกิจบริการ ในด้านความสามารถในการรับทราบข้อมูลของลูกค้าอย่างรวดเร็ว, ลดต้นทุนในการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร…

 • ข่าวทั่วไป
 • ต้าเหนิง กัญญา แฟชั่นวาบหวิวแบบใสๆหวานๆไม่โป๊มากและน่ารัก

  ต้าเหนิง กัญญา

  ต้าเหนิง กัญญา แฟชั่นวาบหวิวแบบใสๆหวานๆไม่โป๊มากและน่ารัก

   ต้าเหนิง กัญญา วีร์ สองเมือง เป็นอีกหนึ่งนักแสดงและนางแบบวัยรุ่นชื่อดังที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ได้รับความสนใจอยู่ตลอด รวมทั้งเรื่องความรักกับแฟนหนุ่ม เจเจ กฤษณภูมิ ด้วยเช่นกัน ทั้งคู่มักมีภาพหวานๆ ออกมาให้แฟนๆ ได้อมยิ้มมุมปาก และกรีดร้องในใจด้วยความอิจฉากับความหวานของทั้งคู่อยู่บ่อยๆ
  นอกจากงานดี รักรุ่งแล้ว “ต้าเหนิง” ยังเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่ง แต่งตัวได้เก๋ในทุกแนว บาคาร่า จะใส่อะไรก็ดูดีไปหมด เธอเคยยอมรับแบบหมดเปลือกว่าไปศัลยกรรมอัพไซส์หน้าอกมา เพื่อการแต่งตัวที่ดูสวยขึ้น แม้จะไม่ได้ตูมๆ มาก แต่มองแล้วก็ดูเผ็ดขึ้นเยอะ

  ช่วงหลังๆ เธอมักมากับแฟชั่นที่แอบเซ็กซี่อยู่บ่อยๆ เป็นแฟชั่นที่ไม่โป๊มาก แต่ยังเป๊ะอยู่ สาวๆ ที่อยากแต่งตัวเปิดบ้าง โชว์หน่อย ลองมาดูไอเดียแฟชั่นวาบหวิวแบบใสๆ จาก “ต้าเหนิง” กันได้เลย…

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • ไอโฟน มือถือใหม่ แบบพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวัน

  ไอโฟน

  ไอโฟน มือถือใหม่ แบบพร้อมใช้งานในชีวิตประจำวัน

  ไอโฟน มือถือใหม่ อัปเดตรับหน้าร้อนกับมือถือเปิดตัวใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2019 ต้องบอกเลยว่าตลาดมือถือในเดือนนี้ร้อนแรงไม่แพ้สภาพอากาศร้อนในประเทศไทยแน่นอน ตลอดทั้งเดือนมีมือถือรุ่นใหม่ เปิดตัวมากมายหลายรุ่น จากหลากหลายแบรนด์ รวมถึงมือถือที่เปิดตัวกันตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมบางรุ่นก็เริ่มทยอยออกวางจำหน่ายไปบ้างแล้ว

  สำหรับเดือนเมษายน 2019 มีมือถือเปิดตัวใหม่มากถึง 25 รุ่นด้วยกัน ใครที่กำลังมองหามือถือใหม่ บาคาร่า มาเช็กกันก่อนเลย ว่ามีรุ่นไหนเด็ด รุ่นไหนที่โดนใจน่าจับจองเป็นเจ้าของกันบ้าง มาติดตามกัน

  1. ASUS ZenFone Live (L2)

  25 มือถือเปิดตัวใหม่ เดือนเมษายน 2019

  มือถือระดับเริ่มต้น เหมาะสำหรับคนที่มีงบจำกัด แต่อยากได้มือถือที่มีความคุ้มค่า หน้าจอใหญ่ แบตเตอรี่อึด พร้อมระบบปลดล็อกด้วยใบหน้าที่สานต่อจาก ASUS ZenFone Live (L1) มาพร้อมหน้าจอ 5.5 นิ้ว ความละเอียด HD+ อัตราส่วน 18:9 Full-view Display ในบอดี้ขนาด 5 นิ้ว มีพื้นที่การใช้งาน 82.3%, ซีพียู Snapdragon 425 กับ Snapdragon 430, แรม 2GB, หน่วยความจำ 16GB/32GB, รองรับ microSD สูงสุด 2TB, รัน Android 8.0 (Oreo) ครอบทับด้วย ZenUI 5.0, กล้องหลัง 13 ล้านพิกเซล พร้อม LED flash, กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล รองรับฟีเจอร์ปลดล็อกด้วยใบหน้า ดีไซน์ตัวเครื่องไล่เฉดสีตามสมัยนิยม มีให้เลือก 2 สี คือ Rocket Red กับ Cosmic Blue ส่วนแบตเตอรี่รุ่นนี้มีความจุ 3,000mAh

   

   

   

   …

 • Uncategorized
 • รีพีตเตอร์ อุปกรณ์ในการใช้งานของคอมพิวเตอร์

  รีพีตเตอร์ อุปกรณ์ในการใช้งานของคอมพิวเตอร์

  รีพีตเตอร์ อุปกรณ์ทวนสัญญาณ (Repeater) เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่ทำหน้าที่ในการย้ำสัญญาณ เนื่องจากสัญญาณที่ส่งผ่านตัวกลางจะอ่อนกำลังลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น การอ่อนกำลังของสัญญาณทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลไปตามเส้นทางเป็นระยะทางไกลๆ ได้ จึงต้องมีอุปกรณ์เพื่อช่วยทำให้สัญญาณที่อ่อนกำลังกลับมามีความชัดเจนเหมือนข้อมูลจากต้นทาง ดังนั้น อุปกรณ์ทวนสัญญาณจะทำให้ช่วยเพิ่มระยะทางในการส่งข้อมูลของเครือข่ายได้ ในปัจจุบันนิยมใช้ฮับเป็นตัวทวนสัญญาณเนื่องจากสามารถรองรับจำนวนเครื่องที่เชื่อมต่อได้มากกว่าในราคาที่ต่ำและยังช่วยขยายระยะของเครือข่ายได้อีกด้วย บาคาร่า ซึ่งฮับอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัวทวนสัญญาณหลายพอร์ต (Multiport repeater) ก็ได้

  Repeater เป็นอุปกรณ์ทวนสัญญาณ เพื่อให้สัญญาณไฟฟ้าที่รับส่งกันในสาย LAN สามารถส่งได้ไกลขึ้นเท่านั้นใช้ในกรณีที่ต้องการต่อสาย LAN ให้ได้ไกลเกินกวามาตรฐานปกติแต่ไม่ได้ทำหน้าที่ช่วยจัดการาจราจรบน LAN แต่อย่างใด การทำงานของ Repeater อุปกรณ์ Repeater ถูกนำมาใช้งานในกรณีที่เครือข่ายนั้นต้องการเพิ่มจำนวนของเครื่องลูกข่ายมากขึ้น แต่ลากสายสัญญาณไม่ได้เพราะระยะทางมากกว่าข้อกำหนดที่กำหนดที่ให้ลากสายได้ยิ่งระยะทางไกลมากสัญญาณที่ถูกส่งออกไปก็จะเริ่มเพี้ยนและจางลงจนหายไปในที่สุด อุปกรณ์ Repeater จะช่วยจัดการขยายสัญญาณให้แรงขึ้นและจัดรูปสัญญาณที่เพี้ยนไปให้กลับเหมือนเดิมจากนั้นจึงส่งต่อไปในสายสัญญาณ ข้อเสียของอุปกรณ์ Repeater ก็คือไม่สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่ไม่จำเป็น เช่น ข้อมูลที่ผู้รับอยู่ฝั่งเดียวกับผู้ส่งจึงไม่จำเป็นต้องขยายและส่งต่อออกไปยังเครือที่อยู่อีกฟากหนึ่งออกไปได้ สัญญาณต่างๆ ที่เข้ามาก็จะถูกส่งออกไปเหมือนเดิมพูดง่ายๆ ก็คือไม่ว่าจะเป็น Packet อะไรส่งออกมาในเครือข่าย Repeater จะไม่สนใจที่หมายปลายทางว่าเป็นเครื่องที่อยู่คนละฟากกันหรือไม่ถ้ามีสัญญาณมาก็จะส่งต่อไปยังอีกฟากหนึ่งให้เสมอ ดังนั้น ถ้ามีการเชื่อมต่อเครื่องลูกข่ายจำนวนมากเข้ากับ Repeater ที่มีหลายๆ พอร์ตก็จะมีสัญญาณกระจายไปในเครือข่ายมากขึ้นด้วย ทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลงได้

  รีพีตเตอร์ (Repeater) เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับขยายสัญญาณเมื่อสายเคเบิลที่เชื่อมต่อเครือข่ายยาวมากขึ้น เพื่อขยายสัญญาณที่ถูกลดทอนลงเนื่องจากระยะทาง อุปกรณ์รีพีตเตอร์จะทำงานอยู่ในระดับ Physical Layer แต่ข้อจำกัดของรีพีตเตอร์ ไม่สามารถกลั่นกรองสัญญาณที่ไม่จำเป็นออกไปได้ ดังนั้นรีพีตเตอร์จึงไม่ได้มีส่วนช่วยจัดการจราจรหรือลดปริมาณข้อมูลที่ส่ง ออกมาบนเครือข่าย LAN อุปกรณ์อื่น ไม่ว่าจะเป็นฮับ บริดจ์ เร้าเตอร์และเกตเวย์ ต่างก็มีความสามารถของรีพีตเตอร์ด้วยกันทั้งนั้น
  รีพีตเตอร์ (Repeater) สามารถทำให้สัญญาณสามารถเดินทางไปได้ไกลขึ้น เนื่องจากการส่งสัญญาณจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์นั้น เมื่อสัญญาณเดินทางจะมีการอ่อนกำลังลงเรื่อยๆ จึงมีโอกาสที่จะเกิดการผิด

   

   …

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • คอมพิวเตอร์ ที่คนไทยนำไปใช้ในชีวืตประจำวัน

  พิวเตอร์

   คอม พิวเตอร์ ที่คนไทยนำไปใช้ในชีวืตประจำว

  เพิ่มช่องทางการขายจากช่องทางปกติ ได้แก่ การขายหน้าร้านค้า เป็นการขายผ่านเว็บไซต์ ทำให้เกิดการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริหารขององค์กรได้ทั่วโลก. ลดค่าใช้จ่าย เช่น ทำเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย บาคาร่า พนักงานแนะนำสินค้า พนักงานต้อนรับลูกค้า เป็นต้น

  สามารถให้บริการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวันและตลอดเวลา สามารถให้บริการหลังการขายและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้าได้รวดเร็วสำนักงานอัตโนมัติ (office automation)
  เป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ เทเลเท็กซ์ เครื่องเขียนตามคำบอกอัตโนมัติ (dictating machines) เครื่องถ่ายเอกสารแบบหน่วยความจำ เครื่องโทรสาร ฯลฯ มาใช้ช่วยให้การปฏิบัติงานในสำนักงาน เกิดประสิทธิภาพและความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น

  การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะช่วยในเรื่องการประมวลผลข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารภายในสำนักงานเป็นไปอ

  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสาธารณสุขและการแพทย์มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ตลอดจนได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้น ดังนี้

  1) ระบบแพทย์ทางไกล (telemedicine) เป็นโครงการของรัฐบาลที่ยกระดับการให้บริการรักษาผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม โดยเริ่มจากส่งข้อมูลผู้ป่วยด้วยการถ่ายทอดสดผ่านทางดาวเทียมในการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (video conference system) ขณะตรวจอาการผู้ป่วยจากสถานีอนามัยเชื่อมไปยังเครื่องปลายทางที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลปลายทางได้ดูภาพลักษณะของผู้ป่วย ก่อนทำการวินิจฉัยอาการผ่านจอมอนิเตอร์อย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมกับให้คำแนะนำในการรักษากลับมายังเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย เพื่อให้การรักษาพยาบาลเป็นไปอย่างถูกต้องและถูกวิธีที่สุด…

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • มือถือ กล้องดีที่สุดในการถ่ายภาพและพร้อมใช้งาน

  มือถือ

   มือถือ กล้องดีที่สุดในการถ่ายภาพและพร้อมใช้งาน

  มือถือ Smart Phone ในปัจจุบันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เราทุกคนใช้เพื่อถ่ายรูปกันบ่อยมาก จนกลายเป็นหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้วก็ว่าได้ ผู้คนในปัจจุบันนี้ ชื่นชอบการถ่ายรูปผ่านโทรศัพท์กันมากขึ้น เพราะเมื่อถ่ายเสร็จ ก็สามารถอัพลง Social ได้ทันที ไม่ว่าอยู่แห่งหนไหนบนโลกใบนี้ เพราะฉะนั้น เวลาไปเที่ยวที่ไหน บาคาร่า สิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งก็คือ Smart Phone ด้วยเหตุนี้เอง จึงทำให้บรรดาบริษัทผลิตมือถือต่างพากันพัฒนากล้อง เพื่อแย่งชิงความเป็นหนึ่ง วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า Smart Phone ที่ถ่ายรูปสวยที่สุดในปี ค.ศ. 2018 มีรุ่นอะไรกันบ้าง
  กล้องความละเอียด 12MP
  กล้องหน้า FaceTime HD 7 ล้านPixel
  กล้องหน้า – กล้องหลัง มาพร้อมแฟลช LED แบบ 2 สี ทำให้ได้ผิวออกมาเป็นสีธรรมชาติ
  ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ Optical
  กระจกเลนส์แบบป้องกันหน้าเลนส์ ด้วยการนำ Sapphire มาใช้ อันเป็นวัสดุที่มีความแข็งรองจากเพชร จึงทำให้ทนทานต่อการขีดข่วนได้ในระดับดีเยี่ยม
  กล้องทั้งมีความละเอียด 12 ล้านPixel หากแต่มีขนาด sensor ใหญ่มากขึ้น มี Focus Pixel ทำให้โฟกัสได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว อีกทั้งยังคงรองรับการถ่ายภาพแบบ Live Photos หรือ ภาพถ่ายเคลื่อนไหว
  ทางด้านซอฟแวร์ Apple ได้ปรับปรุง iOS 11 ให้รองรับลูกเล่นถ่ายภาพได้มากขึ้น เช่น ถ่ายหน้าชัดหลังเบลอเยี่ยมกว่าเดิม และจัดแสงภาพถ่ายบุคคลได้กล้องหลังคู่ Dual Camera แบบเลนส์ 2 ระยะ คือ กล้องตัวแรกอันเป็นเลนส์มุมกว้าง 26 มิลลิเมตร , รูรับแสง f7 ส่วนกล้องตัวที่ 2 มีเลนส์ระยะ Normal 52 มิลลิเมตร รูรับแสงกว้าง f2.4
  กล้องทั้ง 2 ตัว ให้ความละเอียดสูงสุด 12 ล้าน Pixel บนเซ็นเซอร์รับภาพขนาด 1.4 ไมครอน อันเป็นแบบเดียวกับ Galaxy S8/S8+ และมีระบบ Auto Focus Dual Pixel
  ระบบกล้อง Note 8 รองรับ Zoom Optical 2 เท่าอีกทั้งยังสามารถถ่ายหน้าชัดหลังเบลอได้อย่างดีเยี่ยม และเพิ่มระบบป้องกันภาพสั่นไหว Optical Image Stabilization มาให้กับกล้องทั้ง 2 ตัวด้วย จึงทำให้ได้ภาพหน้าชัดหลังเบลออันสวยงาม หรือถ้ายังไม่ถูกใจ ก็ยังมีตัวเลือก เพื่อปรับการเบลอของภาพพื้นหลัง ได้ตลอดเวลาในภายหลังได้อีกด้วย
  ระบบ Dual Capture ช่วยจับภาพที่เกิดขึ้นนอกเฟรม ทำให้ได้ภาพ 2 แบบ ทั้งระยะใกล้และระยะไกลในการกดเพียงแค่ครั้งเดียว
  ถ่ายภาพกลางคืนด้วยประสิทธิภาพของเลนส์ไวด์ ที่กักเก็บแสงได้มากกว่าด้วย Pixel ขนาด 1.4µm อีกทั้งยังสามารถรับแสงด้วย F7 ไปพร้อมๆกับการจับภาพอันรวดเร็วแม่นยำ นี่คือความพิเศษของ Dual Pixel Sensor ที่ใส่เข้ามาใน Samsung Galaxy Note 8…

 • เครื่องมือสื่อสาร
 • มือถือ การประยุกต์ใช้งานประจำวัน

  มือถือ 

  มือถือ การประยุกต์ใช้งานประจำวัน

  มือถือ  ปัจจุบันการใช้งาน GPS ได้ถูกประยุกต์ใช้ไปในหลายๆรูปแบบ และวันนี้เราจะมาแยกให้ดูคร่าวๆ

  GPS สำหรับการสำรวจ ใช้ในการกำหนดพิกัดของสถานที่ และใช้เป็นตัวช่วยในการทำแผนที่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้เป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดกะทัดรัด พกพาได้ง่าย ทนทาน สามารถกันน้ำได้ รวมถึงต้องสามารถใช้กับถ่านไฟฉายขนาดมาตรฐานได้ เพราะจะเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้ได้ทุกที่ แม้จะห่างไกลจากแหล่งพลังงาน
  GPS สำหรับการนำทาง เป็นการใช้งานจีพีเอสที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายที่สุด มีการใช้อุปกรณ์ในหลายขนาด วิเคราะห์บอล สามารถแสดงได้ทั้งภาพและเสียง บางรุ่นสามารถที่จะแสดงข้อมูลเป็นแบบ 3 มิติ หรือภาพเสมือนจริงได้
  GPS สำหรับการติดตาม ใช้ในการติดตามสิ่งต่างๆทั้งมีขีวิตและไม่มีชีวิต เช่น คน สัตว์ รถ เรือ เครื่องบิน และอีกหลายๆอย่าง เพื่อให้ทราบว่าสิ่งนั้นอยู่ที่ใด มีการเคลื่อนที่หรือไม่ มีการเคลื่อนที่เร็วกว่าที่กำหนด เคลื่อนที่เข้าหรือออกนอกเขตที่อนุญาต และยังใช้ในการป้องกันการโจรกรรมและติดตามทรัพย์สินอีกด้วย
  GPS สำหรับวางแผนการใช้ที่ดิน เป็นหนึ่งในโครงข่ายการใช้ดาวเทียมจีพีเอส ของกรมที่ดิน
  GPS กำหนดจุดเพื่อบรรเทาสาธารณภัย เช่น เสื้อกั๊กชูชีพที่มีเครื่องส่งสัญญาณจีพีเอส
  GPS ทางการทหาร นำไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเพิ่มความสามารถในการทหาร มีประโยชน์อย่างมากถ้าสามารถรู้ข้อมูลพื้นที่ต่างๆได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว และอัพเดทตลอดเวลา
  GPS สำหรับกีฬา ใช้ในการดูระยะทาง ความเร็ว การเคลื่อนที่ต่างๆ รวมทั้งใช้ข้อมูลไปคำนวณประกอบกับการเผาผลาญแคลอรี่ที่ใช้ในการออกกำลังกาย
  GPS เพื่อการท่องเที่ยว ใช้ประกอบภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้เพื่อกำหนดการเดินทางไปบริเวณจุดตกปลา หรือดำน้ำกลางทะเลอย่างแม่นยำ…